Mollakendi Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

FEN İŞLERİ BİRİMİ

  Nuray İPEK
İnşaat Teknikeri

 

 

FEN İŞLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 3. bölümünde yer alan Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 14.maddenin tarifinde fen işleri müdürlüğüne düşen görevler:

-Su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı
-Şehir içi trafik
-Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
-Konut
-Devlete ait her derecedeki okul binaları
-Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; demektedir.

5393 sayılı yasanın 14. maddesindeki ifadeye ilaveten Fen İşleri Müdürlüğü 5193 sayılı imar yasası gereği hazırlanarak tasdik görmüş olan şehir imar planı donatı alanlarında kamuya tahsisli yerlerde 5216 sayılı Büyük şehirlilik yasasına göre ilçe belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; YATIRIM PLAN VE PROGRAMINI HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK.

ALT YAPI HİZMETLERİ

1-Alt yapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine sağlamak ve ihtiyaç duyulan alt yapının yaptırılmasının takibi;
21997-3 no ’ lu alt yapı yönergesi gereği kazı ruhsatlarının verilmesi ve takibinin yapılması;
4-Senirkent İlçesinin günlük koşullarına uygun alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili bilgi, belge sunmak ve takip etmek;

YOL BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

1-Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan cadde, sokak, meydan bakımı ve onarımı
2-Kış aylarında olumsuz hava koşullarıyla mücadele yapmak
3-İş makinesi parkında bulunan araç gereç ve iş makinesi ile ihtiyaç duyulduğunda diğer birim müdürlüklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak
4-Şehir içi trafik ile ilgili yatay düşey işaretlemeler bilgilendirme ve yönlendirme işaretlerinin yapılmasının takibi ve noksanlıkların ilgili birim müdürlüğüne bildirilmesi;

PARK ve BAHÇE HİZMETLERİ

1-Şehir imar planında park, bahçe, yeşil alan, koruluk alan, piknik alanı, sahil bandı olarak ayrılmış bulunan yerlere yeni park yapmak mevcutlarını onarmak ve bakımını yapmak;
2-Ağaçlandırma yapmak
3-Cadde, meydan ve orta refüjlere yeni mevsimlik bitkilendirme ve mevcudun onarılması
4-Yukarıdaki işlerle ilgili ihtiyaç duyulan bitki ve malzemenin teminin yapılması
ETÜD PROJE VE YAPI İŞLERİ HİZMETLERİ

1-Yıllık yatırım plan ve programına göre (bütçeye göre) 4734 sayılı kamu ihale kanununa bağımlı olarak yapılacak olan işleri projelendirip ihale edilmesini sağlamak
2-4734 sayılı kamu ihale kanunu gereği yapılan ihale süreçlerini sonuçlandırmak, takibini yapmak ve hizmete açmak
3-Bu işlerin yapılabilmesi için müdürlük içerisinde organize olmak kontrollük teşkilatını aşağıdaki şekilde oluşumunu sağlamak;
a-Sürveyan
b-Kontrol mühendisi
c-Kontrol amiri
d-Kesin hesap ve tetkik bürosunu oluşturmak
4-Arge çalışmaları (etüt proje) yıllık yatırım programı gereği yapılması düşünülen bayındırlık hizmetlerin projelendirilmesi (ön proje, kesin proje,uygulama projesi) ihale dökümanları ile birlikte ihale dosyasının hazırlanması

BÜRO HİZMETLERİ
1-Fen işleri Müdürlüğünün gelen ve giden evrak, ihale sürecinin takibi, sözleşmenin yapılması gibi hizmetlerin görülmesi
2-Bilgilerin ve dosyaların arşivlenmesi
3-Çalışan ve personelin özlük haklarının takip edilmesi, kayıtlarının tutulması, dosyalarının arşivlenmesi

AMACI;
Belediyemiz hudutları içinde; insan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, ilgili yasa ve yönetmelikleri ile genelgeleri çerçevesinde; üst plan kararlarına uygun olarak, güncelleştirilmiş halihazır ve kadastrol sınırları çizilmiş ayrıca onanlı yerleşime uygunluk amaçlı zemin etütlerinin de belirlendiği haritalar üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine de dayalı olarak uygulama imar planını Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş mimar ve şehir plancısı tarafından hazırlamak, onaya sunmak ve onanan bu uygulama imar planı kararına göre uygulamaları ve denetlemelerini yine ilgili yasa ve yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda yapmaktır. Ayrıca gündeme gelecek yeni yasal düzenlemelere uygun ilgili görevlendirmeleri de gerçekleştirmektir.

GÖREVİ;
Amaç bölümünde ifade edilen görevlerin Müdürlük bünyesi içinde uygulamaları ise aşağıda belirtilen başlıklar altında gerçekleştirilmektedir;

ŞEHİR PLANLAMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

-Güncelleştirilmiş ve onanlı halihazır haritalar üzerinde kadastral sınırların da aktarıldığı paftalar üzerinde; yerleşim uygunluk amaçlı üretilen onanlı zemin etüdü sonuçlarına göre imar planı kararlarının oluşturulması,

-Fiziksel yapı ile sosyal ve ekonomik yapının belirlenerek mevcut arazi kullanım paftalarının oluşturulduğu bir ortamda, onanlı üst plan kararlarına göre; ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin değerlendirildiği; imar planı yapım yetki belgesine sahip mimar ve şehir plancısı tarafından uygulama imar planı kararlarının üretilmesi,

-İlgili yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde üretilen uygulama imar planının; yine yasa ve yönetmelik ile genelgelerine uygun olarak ilgili onaya hazırlamak ve sunmak; onanan planlarında ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek,

-Parsel, ada veya bölge bazında revizyon uygulama imar planlarını hazırlamak, uygulamada meydana gelen sorunları gerek planlama kararları gerekse plan notu çerçevesinde çözüm olanaklarını araştırmak ve sunmak

-Uygulama imar planı bazında ilgililerince(Kurum ve kuruluş talepleri, parsel malikleri vs.) gündeme getirilen imar planı tadilatlarını değerlendirmek,

-Uygulama imar planlarına yönelik açılan davalarda kamu yararını gözeten görüş oluşturmak, talep edilen ilgili belge ve bilgileri düzenlemek,

-Çeşitli kurum ve kuruluşlarca uygulama imar planı ile ilgili talep edilecek bilgi ve belgeleri hazırlamak

-Bölgeye ait üst plan kararlarını değerlendirerek görüş üretmek ve bu görüş doğrultusunda eylem belirlemek; onanlı paftalarını ve kararlarını ilgili birimlere dağıtımını sağlamak

-İmar planı yapım yetkisine sahip ilgili kurum ve kuruluşların bölgemize ait geliştirdikleri ve onanan planlama kararları hakkında görüş geliştirmek ve yine ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek.

-Sağlıksız yapılaşmaya uğramış veya yenileşmeye açık olan bölgelerde planlama kararlarına dayalı olarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirleyerek kentsel dönüşüm planları geliştirmek,

-İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak imar planları üretmek, oluşturulan kentsel tasarım projelerinin öncesinde bu projelerin yürürlükteki uygulama imar planı kararlarına uyumluluğu konusunda görüş bildirmek,

-Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarını üretmek ve ilgili Koruma Kurulunda Belediyemizi temsil etmek. Ayrıca yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükümleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayı doğrultusunda “Koruma, Uygulama ve Denetim, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin” kurulmasını sağlamak,

-Onaylanan ve kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına yönelik düzenlenecek imar programına katkıda bulunmak,

-Şehir Planlama işlevlerine uygun olarak arşiv ortamını oluşturmak, yapılan tüm işlemleri bilgisayar ortamında bulundurmak,

İMAR UYGULAMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

-Kesinleşerek yürürlüğe giren uygulama imar planlarının uygulanmasına dönük olarak gerekli koordineyi sağlayarak imar programı hazırlamak,

-İmarla ilgili gelen taleplere göre pafta, ada ve parsellere mevcut imar planı ve yönetmelikler şartlarında imar durumları düzenleme işlemleri yapmak,

-3194 sayılı İmar Kanununun 23. maddesine göre proje tasdiki ve öncesi, yol katılım bedellerinin hesabı işlemlerini yapmak ve ilişiği kesmek,

-İlgilerin müracaatı halinde imar durumu yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde vaziyet planı+ avam proje + mimari + statik -betonarme projelerinin tetkiki ve tasdiki işlemlerinin yapılması,

-Gerekli görülen hallerde Şehir Planlama Bölümü ile koordine sağlanarak imar planında görülen tıkanıkları aşmak için görüş ve bilgi üretmek. Parsel, ada veya bölge bazında, uygulamada ortaya çıkan sorunları rapor ederek çözüm önerilerini Şehir Planlama Bölümüne bildirmek,

-İmar planı kapsamında veya yönetmelik şartlarında ilgililerin ve kurumların müracaatları halinde plan gereği hazırlanan tevhit + ifraz + yola terk + kamuya ayrılan yerlerin terki + yoldan satın alma işlemlerinin hazırlanarak Belediye Encümeninden karar alınması ve ilgili kuruma gönderilerek yeni imar parselleri oluşturmak,

-İnşaat ruhsatı verilmiş olan yerlerde yönetmelik şartlarında ilgililerin müracaatları halinde kat irtifakı tasdiki işlemlerini yapmak,

-İmar planı ve proje ruhsat eklerine göre tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yasal süreleri içinde Tapu Sicil Müdürlüğüne cins tashihi işlemleri için gerekli belge ve evrakların tetkiki ve tasdiki yapılarak ilgili makamlara bildirme işlemlerini yürütmek,

-İmar faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanlık Makamından, ilgili vatandaşlardan, kamu ve kurum ve kuruluşlarından gelen talep ve teklifleri tetkik ederek değerlendirmek, yanıtlamak; kurumlarla ilgili kayıt işlemlerini yapmak, arşiv oluşturmak ve yapılan tüm işlemlerin gerekli durumlarda bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak,

-Bölge, ada ve parsel bazında hazırlanan zemin etütleri yerinde denetlemek ve gerekli kontrolleri yapmak,

-Trafo yerlerinin ayrılmasında imar planı şartlarına uygunluğunu denetlemek,

Birimler
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Zabıta Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Muhasebe Servisi

Devamı...
64x64

Muhtarlarımız

Devamı...

Başkanımız

baskan
Mehmet Enis DOĞAN
MOLLAKENDİ BELEDİYE BAŞKANI

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • HALKLA İÇ İÇE
  • Türbeler
  • Beldemizden Resimler

Videolar

  • Mollakendi Tanıtım